Algemene voorwaarden lessen M.I. Sounds 2010

Artikel 1 – Inschrijving
Inschrijving bij M.I Sounds vindt plaats door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van M.I Sounds, waardoor men zich verplicht tot maandelijkse betaling van het overeengekomen lestarief aan M.I Sounds.
1 jaar bestaat uit 52 weken. Bij ons bestaat dit jaar uit 42 vaste lesweken. De samenwerking kan in overleg ook voor minder lange duur zijn. Starten met lessen gaat per de 1e van de maand. Indien er geen mogelijkheid is tot directe plaatsing, wordt de leerling op volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst .

Artikel 2 – Opzegging
De samenwerking wordt in principe aangegaan per jaar. Mocht u eerder willen stoppen is dit ook mogelijk. Opzegging geschiedt schriftelijk of per mail naar: maartje@misounds.nl. De opzegtermijn is 1 kalendermaand, volgend op de maand waarin de afzegging heeft plaatsgevonden. 

Artikel 3 – Betaling lesgeld
Betaling van het lesgeld dient voor de 1e van de volgende maand binnen te zijn. U krijgt rond de 18e van de maand een factuur. De lessen worden altijd per maand berekend. De factuur dient voorafgaande aan de lessen per bank betaald te zijn. Wanneer de betaling niet voor de 1e les van de maand voldaan is, zullen er geen lessen gegeven worden.

Artikel 4 – Aantal lessen/vakantie
De lessen starten op 6 januari en lopen door tot 30 juni. In Juli en Augustus worden in overleg 3 weken zomervakantie gepland. Meer vakantie kan in overleg besproken worden. De lessen beginnen weer op 2 september. Het jaar eindigt op 23 december. Tussen Kerst en oud & nieuw worden geen lessen gegeven.
Op de wettelijk vastgestelde vrije- en feestdagen worden geen lessen gegeven. Deze worden op een andere dag in die week ingehaald. Mocht je op de geplande inhaaldag niet kunnen, geldt deze les als een gegeven les. De lessen vinden elke week plaats, of eens per 14 dagen.

Artikel 5 – Absentie leerling
Afmelding voor een les kan per email (maartje@misounds.nl) of per telefoon/voicemail (0620574111). Afzegging van de les geldt altijd als een gegeven les en zal dus gewoon betaald moeten worden. De docent zal aangeven wanneer er eventueel nog een plekje vrij is op een ander moment. Bij langdurige verhindering graag even contact opnemen. In overleg kunnen er dan andere afspraken gemaakt worden.

Artikel 6 – Absentie docent
Bij absentie van de docent wordt er gezorgd voor een inhaalles.  Wanneer de leerling zich afmeldt op deze dag, vervalt de inhaalles.

Artikel 7 - Workshops
Voor workshops geldt er een aanbetaling van 75 euro. Deze dient uiterlijk 2 weken voordat de workshop plaats vindt, betaald te zijn.

Artikel  8 – Algemeen
M.I. Sounds behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen. Met deze voorwaarden komen alle eerder vastgestelde algemene voorwaarden te vervallen.

Algemene voorwaarden per 1 januari 2010